သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၂၀ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၁၀)ရက္ေန ့မွ (၁၉)ရက္ေန ့အထိသည္ အတာသႀကၤန္နွစ္သစ္ကူး ရံုးပိတ္ရက္ ေၾကျငာျခင္း Taipei Economic and Cultural Office in Myanmar မွ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရရံံုးပိတ္ရက္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ထိုင္၀မ္နိုင္ငံသားမ်ားျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိၿပီးအေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္(+၉၅)၉၂၅၇၂၅၇၅၇၅ (သိုု ့မဟုတ္) ထိုင္၀မ္ျပည္တြင္းရွိ အသိမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအား အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ၀န္ေဆာင္မွဳစင္တာ (ျပည္ပရွိခရီးသြားမ်ားအတြက္အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၈၀၀-၀၈၅-၀၉၅ သို ့ ကူညီေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။