တရုတ္သမၼတႏုိင္ငံ(ထုိင္၀မ္) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dr. Joseph Wu သည္ ထိုင္ဝမ္အစိုးရကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)မွ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံအႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစုိက္ထိုင္ေပကိုယ္စားလွယ္ရုံးသည္  ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို ့ တရုတ္သမၼတႏုိင္ငံ(ထုိင္၀မ္)ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dr. Joseph Wu ၏ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကိုေပးပို ့ခဲ့သည္။ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန ့တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါသည္။ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dr. Joseph Wu အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။

 

ယခုက်င္းပေသာအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၄၇၆ ေနရာ (၁၆၁ + ၃၁၅) တြင္စုစုေပါင္း ၃၉၆ ေနရာ (၁၃၈ + ၂၅၈) အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ အနည္းဆံုးလိုအပ္သည့္ ၃၂၂ ေနရာထက္ေက်ာ္လြန္ရရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၀၁ ေနရာအႏိုင္ရရွိၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစုိက္ထိုင္ေပကိုယ္စားလွယ္ရုံး သံအမတ္ႀကီး Mr. Charles Li သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားသည္ COVID-19ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လာေသာအစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ နက္ရႈိင္းေသာဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ႏွစ္နိုင္ငံစီးပြားေရး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟုထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။