တ႐ုတ္သမၼတနိုင္ငံ(ထိုင္ဝမ္)အစိုးရ ထိုင္ဝမ္ မွ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား(၁၂၉) ဦးအား ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း

တ႐ုတ္သမၼတနိုင္ငံ(ထိုင္ဝမ္) နိုင္ငံျခားေရးဝန္းႀကီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သည္ ေဟာင္ေကာင္ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံး ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက္တြင္ တိုင္ေပၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပ်ံသန္းသည့္ China Airlines ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းအမွတ္ CI-7915 ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား စုစုေပါင္း (၁၂၉) ဦးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခု COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါကာလတြင္ တ႐ုတ္သမၼတနိုင္ငံ(ထိုင္ဝမ္) နိုင္ငံျခားေရးဝန္းႀကီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္တိုင္ေပ႐ုံး ႏွင့္ China Airlines ပူးေပါင္း၍ ေဟာင္ေကာင္ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ စီစဥ္ေပးသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ (သို႔မဟုတ္) သေဘၤာကုမၸဏီက ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္းစရိတ္ျဖင့္ စင္းလုံးငွားကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယခုေလယာဥ္ခရီးစဥ္အပါအဝင္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ (၇) ႀကိမ္တိတိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား စုစုေပါင္း (၆၃၂) ဦးအား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။