ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ယာယီပိတ္ထားေၾကာင္း အသိေပးျခင္း

ယေန႔မွစ၍ ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ယာယီပိတ္ထားေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ယာဥ္ရပ္နားရန္လိုအပ္ပါက အနီးအနားရွိ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာရွာ၍ရပ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အဆင္မေျပမႈအတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။