เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน
บุคคลสัญชาติไทยที่จะไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
1 คุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง
1.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย: มีประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิมัธยมตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ผลการเรียนโดยเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.8
1.2 นักศึกษาที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย : หลักฐานการศึกษาสูงสุด หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ผลการเรียนและหนังสือนำของมหาวิทยาลัย โดยผลการเรียนโดยเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า C (70 คะแนน)
1.3 บุคคลทั่วไป : หลักฐานการศึกษาสูงสุด ผลการเรียนและหลักฐานการทำงาน
1.4 รับเรื่องเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ไม่รับการยื่นเป็นกรุ๊ป
2 เอกสารที่ต้องเตรียม :
2.1 หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สำเนาหน้าแรกและการตรวจลงตราขาเข้าและขาออก (ถ้ามี)
2.2 แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด : ให้ผู้ยื่นคำร้องกรอกแบบ Online ด้วยตนเอง ที่ https://visawebapp.boca.gov.tw พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังสีขาว)
2.3 หนังสือตอบรับอนุมัติการเข้าเรียนจากสถาบันสอนภาษาจีนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด หลังตรวจสอบแล้วจะคืนต้นฉบับให้ (จะต้องเป็นสถาบันสอนภาษาจีนที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เท่านั้น)
2.4 หลักฐานการศึกษาสูงสุด และผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด : ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและจีนโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ยื่นฉบับแปลพร้อมต้นฉบับภาษาไทยและสำเนาอย่างละ 1 ชุด ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
2.5 หลักฐานการเงินพร้อมสำเนา 1 ชุด : หลักฐานเงินฝากธนาคาร (เพียงพอกับค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ไต้หวัน และต้องมีประวัติบันทึกไม่น้อยกว่า 6 เดือน) หรือหนังสือแสดงการมีกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ฉบับจริงเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้ หลักฐานกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์อาจเป็นของบิดามารดาของผู้ยื่นคำร้องก็ได้ และโปรดแนบหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
2.6 แผนการเรียน 1 ฉบับ : เขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้ (โดยต้องระบุแรงจูงใจการไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน วัตถุประสงค์ และแผนในการเรียน)
2.7 หลักฐานผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ 1 ชุด ดังนี้
2.7.1 ความสามารถภาษาจีน : TOCFL พื้นฐาน Level 2 ขึ้นไป
2.7.2 ความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ :
2.7.2.1 ผล TOEFL: iBT 18 คะแนนขึ้นไป pBT 340 คะแนนขึ้นไป
2.7.2.2 TOEIC : 300 คะแนนขึ้นไป
2.7.2.3 IELTS : 2.5 คะแนนขึ้นไป
2.7.2.4 University of Cambridge ESOL Examination : KETA level 2 ขึ้นไป
2.7.3 ผู้ที่ศึกษาคณะภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องแนบผลการเรียน 1 ปีเป็นอย่างน้อย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย C (70 คะแนน) ขึ้นไป
2.8 หลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเท่านั้น การจะได้รับอนุมัติหรือไม่ จะพิจารณาผลรวมจากการพิจารณาทางเอกสารและการสัมภาษณ์
2.9 ค่าธรรมเนียมและเวลาการพิจารณา : ค่าวีซ่า 1,500 บาท ระยะเวลาการพิจารณาราว 5 – 7 วัน หรืออาจมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์
2.10 อาศัยความตามระเบียบการออกวีซ่าชาวต่างชาติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาตรา 5 กำหนดให้สำนักงานประจำต่างประเทศมีสิทธิเรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องหรือขอให้เพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์ไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
1 คุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง :
1.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายหรืออาชีวศึกษา โดยผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.8
1.2 หลักฐานการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือปริญญาบัตร โดยผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า C (70 คะแนน)
1.3 รับเรื่องเป็นรายบุคคล ไม่รับการยื่นเป็นกรุ๊ป
2 เอกสารที่ต้องเตรียม
2.1 หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สำเนาหน้าแรกและการตรวจลงตราขาเข้าและขาออก (ถ้ามี)
2.2 แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด : ให้ผู้ยื่นคำร้องกรอกแบบ Online ด้วยตนเอง ที่ https://visawebapp.boca.gov.tw พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ (ฉากหลังสีขาว)
2.3 หนังสือตอบรับอนุมัติเป็นนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย พร้อมสำเนา 1 ชุด ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
2.4 หลักฐานการศึกษาสูงสุด และผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด : ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและจีนโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ยื่นฉบับแปลพร้อมต้นฉบับภาษาไทยและสำเนาอย่างละ 1 ชุด ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้
2.5 หลักฐานการเงินพร้อมสำเนา 1 ชุด : หลักฐานเงินฝากธนาคาร (เพียงพอกับค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ไต้หวัน และต้องมีประวัติบันทึกไม่น้อยกว่า 6 เดือน) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ฉบับจริงเมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนให้ หลักฐานกรรมสิทธิอสังหาริมทัพย์อาจเป็นของบิดามารดาผู้ยื่นคำร้องก็ได้ และโปรดแนบหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
2.6 แผนการเรียน 1 ชุด : เขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้ (ต้องระบุแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ และแผนการศึกษาต่อที่ไต้หวัน)
2.7 ใบรับรองสุขภาพ 1 ชุด : จะต้องมีรายการตรวจตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเฉพาะโรงพยาบาล 6 แห่ง ดังต่อไปนี้เท่านั้น ใบรับรองสุขภาพจะต้องไม่เกิน 3 เดือน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลลำปาง
2.8 หลักฐานการทดสอบความสามารถภาษาต่างประเทศ 1 ชุด : ผู้ที่สมัครเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษล้วนจะต้องแนบหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ :
TOEFL TOEIC IELTS University of Cambridge ESOL Examination
สำหรับผู้ที่สมัครเรียนต่อในหลักสูตรที่มิใช่ภาษาอังกฤษล้วน จะต้องแนบหลักฐาน TOCFL ของไต้หวัน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานดังนี้ :
2.8.1 ความสามารถภาษาจีน : TOCFL พื้นฐาน Level 2 ขึ้นไป
2.8.2 ความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ :
2.8.2.1 ผล TOEFL: iBT 26 คะแนนขึ้นไป pBT 385 คะแนนขึ้นไป
2.8.2.2 TOEIC : 375 คะแนนขึ้นไป
2.8.2.3 IELTS : 3.0 คะแนนขึ้นไป
2.8.2.4 University of Cambridge ESOL Examination : KETA level 2 ขึ้นไป
*รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษล้วน https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web หรือเอกสารยืนยันหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย (มิใช่หน่วยงานในมหาวิทยลัย)
2.9 หลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเท่านั้น การจะได้รับอนุมัติหรือไม่ จะพิจารณาผลรวมจากการพิจารณาทางเอกสารและการสัมภาษณ์
2.10 ค่าธรรมเนียมและเวลาการพิจารณา : ค่าวีซ่า 1,500 บาท ระยะเวลาการพิจารณาราว 5 – 7 วัน หรืออาจมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์
2.11 อาศัยความตามระเบียบการออกวีซ่าชาวต่างชาติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาตรา 5 กำหนดให้สำนักงานประจำต่างประเทศมีสิทธิเรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องหรือขอให้เพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้