สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน-ครั้งที่-3
พิธีมอบทุนการศึกษาปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อผู้ได้รับทุนมีรายชื่อ ดังนี้ 1. Suwankanit Tanawat (蘇毅然)ศึกษาในหลักสูตรการประยุกต์เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาสังคม(Applied Economics and Social Development)ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย National Chengchi University 2. Piyatida Leelagud (李琵亞)หลักสูตร กีฏวิทยา (Entomology)ระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัย National Chung Hsing University3. Jariyaporn Lertsurapakdee (吳思美)ศึกษาในหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจระดับโลก(Global Business and Strategy)ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University 4. Maytee Chaisalee (柴梅迪)ศึกษาในหลักสูตรเกษตรเขตร้อนและความร่วมมือระหว่างประเทศ(Tropical Agriculture and International Cooperation) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยNational Pingtung University of Science and Technology5. Onanong Mee-inta (米歐儂)ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Medicine--Basic Sciences)ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยNational Cheng Kung University6. Phunsuk Kantha (康逢尚)ศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตร์ (Medicine)ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย National Taiwan University
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3
พิธีมอบทุนการศึกษาปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อผู้ได้รับทุนมีรายชื่อ ดังนี้ 1. Suwankanit Tanawat (蘇毅然)ศึกษาในหลักสูตรการประยุกต์เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาสังคม(Applied Economics and Social Development)ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย National Chengchi University 2. Piyatida Leelagud (李琵亞)หลักสูตร กีฏวิทยา (Entomology)ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย National Chung Hsing University3. Jariyaporn Lertsurapakdee (吳思美)ศึกษาในหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจระดับโลก(Global Business and Strategy)ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University 4. Maytee Chaisalee (柴梅迪)ศึกษาในหลักสูตรเกษตรเขตร้อนและความร่วมมือระหว่างประเทศ(Tropical Agriculture and International Cooperation) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยNational Pingtung University of Science and Technology5. Onanong Mee-inta (米歐儂)ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Medicine--Basic Sciences)ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยNational Cheng Kung University6. Phunsuk Kantha (康逢尚)ศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตร์ (Medicine)ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย National Taiwan University