Pictures
ณ ศูนย์ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเฉิงกง ในงานได้เรียนเชิญนางยุพา ราชู ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้แนวทางและกำลังใจแก่ครูชาวไทยสอนภาษาจีนทุกท่านต้องมีความตั้งใจในการเรียนรู้และเก็บเกี่ยววิธีการสอนอันยอดเยี่ยมของไต้หวันระหว่างเข้ารับการอบรม หลังจากกลับจากไต้หวันแล้วสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากไต้หวันนั้นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับนักเรียนไทยในการเรียนภาษาจีน
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดงานปฐมนิเทศสำหรับครูชาวไทยสอนภาษาจีนทั้งหมด 20 ท่านที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปไต้หวัน เพื่ออบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ประจำปี 2016
ณ ศูนย์ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเฉิงกง ในงานได้เรียนเชิญนางยุพา ราชู ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้แนวทางและกำลังใจแก่ครูชาวไทยสอนภาษาจีนทุกท่านต้องมีความตั้งใจในการเรียนรู้และเก็บเกี่ยววิธีการสอนอันยอดเยี่ยมของไต้หวันระหว่างเข้ารับการอบรม หลังจากกลับจากไต้หวันแล้วสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากไต้หวันนั้นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับนักเรียนไทยในการเรียนภาษาจีน