เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน

105.03.05-Information-on-the-R.O.C.Taiwan-Visa