ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีวีซ่าของสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและเชงเก้น(โดยวีซ่ายังมีอายุใช้งาน) สามารถยื่นขอออนไลน์ได้

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีวีซ่าของสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและเชงเก้น(โดยวีซ่ายังมีอายุใช้งาน) สามารถยื่นขอออนไลน์ได้

https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast//