สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวัน”

สร้างโอกาสทางด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐจีนไต้หวัน

เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะของไต้หวันเต็มไปด้วยพลังงานที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานประเมินระดับสากลโดยทั่วไป ในขณะนี้ รัฐบาลไทยก็ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างแข็งขันเช่นกัน เพื่อให้รัฐบาลไทยไม่ว่าในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาได้เข้าใจถึงข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะของไต้หวันมากขึ้น และสร้างโอกาสทางด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและจับคู่ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐจีนไต้หวันมากขึ้นนั้น ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวัน” ขึ้น เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลด "คู่มือแนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวัน" ในอนาคตทางสำนักงานฯ ยังคงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวันอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในไต้หวันประสบความสำเร็จอย่างมาก ตัวอย่างเช่นเมืองเถาหยวน ตั้งแต่ ปี 2009 เป็นต้นมา ตามการประชุมเมืองอัจฉริยะ ICF ฟอรัม(Intelligent Community Forum) ได้ติดอันดับหนึ่งใน 21 เมืองอัจฉริยะทั่วโลกหลายต่อหลายครั้ง และในปีนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของเมืองอัจฉริยะระดับโลก ในไต้หวัน ภายใต้โครงสร้างเมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การคมนาคม และการศึกษา ล้วนจะมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับต้นๆ ของภูมิภาค ในอนาคต หวังว่าจะมีโอกาสในการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นต่อไป

​การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ ”ประเทศไทย 4.0” คณะกรรมการสมาร์ทซิตี้แห่งประเทศไทย ได้ผลักดันรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเมืองอัจฉริยะไปแล้ว 7 จังหวัด ประกอบด้วยภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ในปี 2019 รัฐบาลไทยได้วางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 30 แห่งใน 24 จังหวัด และในปี 2022 มีเป้าหมายที่จะขยายเมืองอัจฉริยะอีก 100 แห่งใน 77 จังหวัด

การร่วมมือในเรื่องเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศไทยและไต้หวันได้เจรจากันมาในระยะหนึ่งแล้ว วันที่ 20 เดือน สิงหาคม ปี 2019 การประชุมสุดยอดอุตสหกรรมไทย-ไต้หวัน ทางบริษัทSinotech Engineering Consultants Co.,Ltd.กับบริษัท Amata ได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกัน เพื่อก่อตั้ง Amata Taipei Smart City ซึ่งมีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 625 ไร่) ในนิคม Amata อีกทั้งยังเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะไต้หวันและพื้นที่สำคัญในการจับคู่ทางธุรกิจ

​เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษาและการวิจัยของประเทศไทยให้เข้าใจในการบริการ การแก้ไขปัญหา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเมืองอัจฉริยะไต้หวัน ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จึงได้จัดตั้งเว็บไซต์แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวัน (http://SmartCity.Taiwan-Thailand.Net) โดยได้รับการเรียบเรียงข้อมูลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากสภาพัฒนาแห่งชาติ กระทรวงเศรษฐกิจ

กระทรวงมหาดไทย สภาการเกษตร และรัฐบาลท้องถิ่นของไต้หวัน และจัดทำเป็นคู่มือแนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวัน โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย รัฐบาลอัจฉริยะ การคมนาคมอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ การก่อสร้างอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ เป็นต้น

ถ้าหากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและการวิจัยของประเทศไทยใด ต้องการสอบถามข้อมูลการบริการ การแก้ไขปัญหา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเมืองอัจฉริยะไต้หวัน ทางสำนักงานฯ ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางบัญชี LINE : TaiwanFDI หรือ https://line.me/ti/p/_41fvXymsJ