ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2012 เป็นต้นไป ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2012 เป็นต้นไป ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น