สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย มีผลบังคับทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 1 ปี

ประกาศ

      เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ 30 วัน    การยกเว้นวีซ่านี้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปเท่านั้น ผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าไต้หวันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้อีก 6 เดือนขึ้นไป
  2. ถือตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เรือ) ขากลับหรือตั๋วโดยสารเครื่องบิน(เรือ)ที่จะไปประเทศเป้าหมายถัดไป และมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานของประเทศดังกล่าว
  3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง

รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ http://www.boca.gov.tw

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559