สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ตั้งID Line – TaiwanFDI เพื่อบริการด้านการลงทุนระหว่างไทย-ไต้หวัน

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ตั้งID Line – TaiwanFDI เพื่อกระชับความสัมพันธ์และบริการด้านการลงทุนระหว่างไทย-ไต้หวัน ครอบคลุมการบริการทางด้านคำปรึกษาการลงทุน การแลกเปลี่ยน สำรวจ จับคู่การลงทุน ส่งเสริมการลงทุนระหว่าทั้งสองฝ่าย ในขณะเดียวกันสำนักงานฯยังตั้งระบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการลงทุนทั้งสองฝ่าย

สำนักงานฯได้จัดตั้ง "Taiwan Desk"เมื่อวันที่ 21 เมษายนพ.ศ.2560 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ"นโยบายมุ่งใต้ใหม่" ในรูปแบบการช่วยเหลือให้คำปรึกษาและข้อมูลทางด้านกฏหมาย บัญชี ภาษีอากรและประเภทธุรกิจ ช่วยให้นักธุรกิจชาวไต้หวันได้เข้าถึงข้อมูลการลงทุนในไทยเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุน ให้นักธุรกิจได้เลือกและตัดสินใจการลงทุนที่ดีที่สุด

หน้าที่หลักของ"Taiwan Desk"มีดังต่อไปนี้

1.ให้บริการแนะนำสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอนาคตของไต้หวันรวมทั้งนโยบายทางเศรษฐกิจ อุตสหกรรม กฏหมาย การบัญชีและภาษีอากรทั้งภาษีไทยและจีน

2.ประสานงานและติดต่อให้แก่ผู้ประกอบการไทย ที่สนใจไปลงทุนที่ไต้หวัน ติดต่อเข้าเยี่ยมกระทรวงเศรษฐกิจ สมาคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน ดูแลประสานงานผู้ประกอบการไต้หวันที่สนใจมาลงทุนในไทย เข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน สมาคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

3.ประสานงานเรื่องการเดินทาง ที่พักอาศัย ล่ามแปล (สองภาษา) ไกด์ทัวร์และเลขานุการให้กับนักธุระกิจ ในอนาคตสำนักงานฯจะตั้งระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเพื่อให้บริษัท ต่างๆเลือกใช้

4.จัดสัมมนา นัดเข้าชมบริษัท บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และline ให้บริการผู้ประกอบการไทย-ไต้หวันที่ต้องการความช่วยเหลือในการลงทุน สำนักงานฯจะจัดตั้งฐานข้อมูล ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทย-ไต้หวัน

5.ส่งเสริมนักธุรกิจไทยไปลงทุนที่ไต้หวัน จัดทริปแก่นักธุรกิจไทย-ไต้หวัน เดินทางเยี่ยมชมและส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม5+2ของไต้หวัน วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในการลงทุน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่กระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นของนักธุรกิจไทย-ไต้หวัน