รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2018

No.

ลำดับที่

Name

ชื่อ

Months of HES Scholarship received

จำนวนเดือนที่ได้รับทุน HES

1 Ms. Kittika Hirankham

น.ส. กิตติกา หิรัญคำ

3
2 Ms. Praewphan Rakkhito

น.ส. แพรวพรรณ รักขิโต

3
3 Ms. Thanaporn Ue-Orrachorphong

น.ส. ธนพร เอื้ออรชรพงศ์

3
4 Ms. Ueakarn Rotchanachiraphaisan

น.ส. เอื้อการย์ โรจนจิรไพศาล

3
5 Ms. Chanikan Supsamran

น.ส. ชนิกานต์ ทรัพย์สำราญ

6
6 Ms. Nutsinee Phatviroon

น.ส. ณัฐสินี พัฒน์วิรุฬห์

6
7 Mr. Kanpoj Muangnoycharoen

นาย กันต์พจน์ ม่วงน้อยเจริญ

3
8 Ms. Waraporn Kamsom

น.ส. วราภรณ์ คำสม

3
9 Ms. Kanjana Saengkham

น.ส. กาญจนา แสงคำ

3
10 Ms. Suphansa Saksatiravitoon

น.ส. สุพรรษา ศักดิ์สถิรวิฑูรย์

3
11 Ms. Thipparat Klintongthip

น.ส. ทิพรัตน์ กลิ่นทองทิพย์

3
12 Ms. Jarupa Amornsupphawat

น.ส. จารุภา อมรศุภวัฒน์

3
13 Ms. Neeranart Waithayasin

น.ส. ณีรนารถ ไวทยะสิน

3
14 Ms. Apichaya Phromkhatcha

น.ส. อภิชญา พรมขัดจา

3
15 Ms. Sasiwimol Panthai

น.ส. ศศิวิมล แป้นไทย

3
16 Ms. Teeranuch Promyoo

น.ส. ธีรานุช พรหมอยู่

6
17 Ms. Kanyachat Tarndamrong

น.ส. กัญฉัตร ธารดำรงค์

3
18 M.L. Katika Suksawat

ม.ล. กติกา สุขสวัสดิ์

3
19 Mr. Klanarong Maniam

นาย กล้าณรงค์ มาเนียม

3
20 Ms. Warakorn Mahattanan

น.ส. วรากร มหัธนันท์

3
21 Ms. Jantawan Wiwattanapusit

น.ส. จันทวรรณ วิวัฒนภูษิต

3
22 Ms. Kanokpun Phattraprinsiri

น.ส. กนกพรรณ ภัทรปริญสิริ

3
23 Ms. Papitchaya Supphoka

น.ส. ปพิชญา ทรัพย์โภคา

3
24 Ms. Sasima Saekhow

น.ส. ศศิมา แซ่โค้ว

3
25 Ms. Sasiwimon Sunthonwikran

น.ส. ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์

3
26 Mr. Jesada Temaismithi

นาย เจษฎา เตมัยสมิธิ

3
27 Ms. Kanitha Jutunchun

น.ส. กนิษฐา จู่ตันซ่วน

3
28 Mr. Chiawchan Chodhirat

นาย เชี่ยวชาญ โชติรัตน์

6