ประกาศ

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)กับประเทศไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)จะมีการยกเว้นการตรวจวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวให้กับชาวไทย และขยายเวลาบังคับใช้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ชาวไทยที่เดินทางมายังสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ได้ครั้งละไม่เกิน 14 วัน

 

ผู้ขอยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวต้องมีคุณสมบัติและเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา(ไม่รวมถึงหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ) โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. ตั๋วเครื่องบินเอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศต้นทางหรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
  3. จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี และไม่มีประวัติอาชญากรรมจากการตรวจของหน่วยงาน
  4. กรอกข้อความบัตรตรวจคนเข้าเมืองอย่างสมบูรณ์ เตรียมหลักฐานการจองโรงแรมหรือข้อมูลที่พักอาศัยและผู้ติดต่อ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับการตรวจสอบจากหน่ายงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ(https://www.boca.gov.tw/lp-10-1.htmll)