รัฐบาลไต้หวันให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน จำนวน 20-25 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวันในด้าน Thailand 4.0

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 และเพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักธุรกิจชาวไต้หวัน ตลอดจนเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทย-ไต้หวัน ดังนั้นในปี 2019 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะทำการเสนอชื่อนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 ก่อนเป็นพิเศษในการรับทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ทุนการศึกษากระทรวงเทคโนโลยี และทุนการศึกษา ICDF

 

ด้วยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีอยู่ และมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคต 10 เป้าหมายหลักก่อน คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวมูลค่าสูง อาหาร เครื่องจักรและหุ่นยนต์ เศรษฐกิจดิจิทัล ไบโอเคมี พาสปอร์ตการรักษา การบินและโลจิสติกส์ ด้วยเหตุนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จึงได้ให้ความร่วมมือกับทางการไทยและตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจชาวไต้หวันในประเทศไทย โดยทำการคัดเลือกนักเรียนทุนที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อในไต้หวันที่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านดังกล่าวก่อนในปีการศึกษา 2019 ผ่านทางทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ทุนการศึกษากระทรวงเทคโนโลยี และทุนการศึกษา ICDF ถือเป็นการร่วมมือเพื่อส่งเสริมการศึกษา เศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ฝ่าย

 

โดยทุนการศึกษาทั้ง 3 ประเภทนี้ มีจำนวนทุนรวมทั้งสิ้นราว 20-25 ทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจและมีผลการเรียนยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แบบได้รับทุนเต็มจำนวนโดยมีระยะการสมัครประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 12,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่(NTD) ทั้งนี้จำนวนเงินสนับสนุนและเงื่อนไขการให้ทุนของแต่ละทุนนั้นจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Line บัญชี @TTedu หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ

 

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป  ประจำประเทศไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์ขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในเรื่องมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน รวมไปถึงหน่วยงาน Academia Sinica อันมีชื่อเสียง และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆอีก  16 แห่ง ที่สามารถให้ผู้สนใจไปเรียนต่อพิจารณาได้ สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ หรือสามารถติดต่อทางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาผ่าน Line บัญชี @TTedu เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

(สามารถดูรายละเอียดของทุนการศึกษาต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ )

No. ทุนการศึกษา ระยะเวลาการรับสมัคร ปี 2019 เนื้อหาของทุน ระยะเวลา
การรับทุน
จำนวนทุนที่คาดว่าให้ในปี 2019 ผู้มีสิทธิสมัคร เว็บไซต์
1 กระทรวง
ศึกษาธิการ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี:
เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่;
2. นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก: เดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ระดับปริญญาตรี มากสุด 4 ปี
ระดับปริญญาโทมากสุด 2 ปี ระดับปริญญาเอกมากสุด 4 ปี
15 ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=8
2 กระทรวงเทคโนโลยี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2019 เดือนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ 2-3 ปี 2 นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก http://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.aspx
3 ICDF ประมาณเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2019 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าทีพัก ค่าเล่าเรียน ค่าประกัน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี:
เดือนละ 12,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่;
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท: เดือนละ15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่;
3. นักศึกษาระดับปริญญาเอก: เดือนละ 17,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ระดับปริญญาตรี มากสุด 4 ปี
ระดับปริญญาโทมากสุด 2 ปี ระดับปริญญาเอกมากสุด 4 ปี
5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก
(เรียนภาคอังกฤษ)
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30491&mp=2