ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับทุนและรายชื่อสำรองของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

List of Recipient Candidates of 2019 Ministry of Education Taiwan Scholarship Award forThailand Studentsสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้นประมาณ 130 คน ผู้ที่ได้รับทุน 17คน และผู้ที่ติดรายชื่อสำรอง 7 คน โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกนั้นมาจากหลากหลายสาขา เช่น การแพทย์ การเกษตร วิศวกรรมพลังงาน วิทยาศาสตร์ทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการวิศวกรรมเคมี กายภาพบำบัด ออกแบบทางอุตสาหกรรม การดูแลทางการแพทย์ นิเทศศาสตร์ การเงิน การจัดการ ฯลฯ โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กว่า 50% ซึ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างกำลังสำคัญที่เป็นที่ต้องการสำหรับประเทศไทย

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องส่งใบตอบรับการเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้แก่สำนักงานฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้แน่นอน ผู้ที่ไม่มีใบตอบรับดังกล่าวจะถูกยกเลิกการได้รับทุน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ส่งใบตอบรับภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้สมัครที่อยู่ในรายชื่อสำรองตามลำดับขึ้นมาเพื่อรับทุนต่อไป

ทุนการศึกษาดังกล่าวนี้มีระยะเวลาการให้ทุนในทุกระดับดังต่อไปนี้ ในระดับชั้นปริญญาตรี 4 ปี ปริญาโท 2  ปี และปริญญาเอก 4 ปี ซึ่งครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าจิปาถะบางส่วนและค่าครองชีพ โดยค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของนักเรียนทุนจะสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ซึ่งหากเกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ นักเรียนทุนจะต้องเป็นผู้จ่ายกับมหาวิทยาลัยเอง สำหรับค่าครองชีพของนักศึกษาปริญญาตรีจะอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อเดือน ของนักศึกษาปริญญาโทและเอกอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อเดือน

ทุนการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อยังไต้หวันนั้น ยินดีต้อนรับสู่ “แพลทฟอร์มบริการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไต้หวันและไทย”ในรูปแบบของไลน์ไอดี @TTedu ซึ่งสำนักงานฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไว้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรียนต่อและทุนการศึกษา โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในการสื่อสารและให้บริการ

List of Recipient Candidates of 2019 Ministry of Education Taiwan Scholarship Award forThailand Students

Waiting List of 2019 Ministry of EducationTaiwan Scholarship Award for Thailand Students