Ngày 2/3/2019 , Phó Đại diện Trần Cẩm Linh tham dự Hội nghị Giám sát Lần 2 năm 2019 của Hội Đài Thương Bắc Ninh