Ngày 7/3/2019, Trưởng Đại diện Thạch Thụy Kỳ chủ trì buổi tọa đàm công tác Kiều vụ