Ngày 13/4/2019, Trưởng Đại diện Thạch Thụy Kỳ tham dự Hội nghị giám sát lần thứ 16 khóa 14 của Hội thương gia Đài Loan Hà Nội