Ngày 20/4/2019, Trưởng Đại diện Thạch Thụy Kỳ tham dự Hội nghị đại hội thành viên khóa 10 và Hội nghị giám sát lần thứ 11 của Hội thương gia Đài Loan tại Hải Phòng