Thông báo thay đổi nơi tiếp nhận hồ sơ Quan Hồng

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 Cục Du Lịch Đài Loan tại Tp. Hồ Chí Minh chính thức tiếp nhận xử lý  hồ sơ Quan Hồng của Việt Nam, Lào và Campuchia.
Thời gian nhận hồ sơ của mỗi ngày sẽ kết thúc vào lúc 15:30 (GMT+8) - áp dụng theo giờ Đài Loan.
Thông tin tiếp nhận xử lý hồ sơ:
Email: apply@taiwan.net.vn
Điện thoạ liên hệi: +84 - 28 - 38349160~65 #3106
Người phụ trách: 王彩耘 Vivian