"Thực tiễn văn hóa của chính sách giáo dục dân tộc thiểu số tại Đài Loan”

"Thực tiễn văn hóa của chính sách giáo dục dân tộc thiểu số tại Đài Loan” tại trường KHXH&NV TPHCM ngày 27/4/2017

Tawian Lectures on Chinese Studies in Vietnam