ទីតាំង

អាស័យដ្ឋាន:336 Nguyen Tri Phuong St., District 10, HO CHI MINH City, Vietnam

ទូរសារ : (8428)- 38349166

ទូរសព្ទ : (8428)38349160~65 (ពេលវេលាធ្វើការ 08:00 ដល់ 17:30)