ຕິດຕໍ່ພົວພັນ:

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ:

ໝາຍ​ເຫດ: ຫ້ອງການພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມໃດໆ ຕື່ມໝົດ ນອກຈາກຄ່າທໍານຽມທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ນັ້ນ. (ຄ່າຢັ້ງຢືນເອກະສານ​ແມ່ນ 15 USD; ຄ່າວິຊາຖາວອນ​ແມ່ນ 66 USD, …), ຖ້າຫາກມີ ນາຍໜ້າ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດໆ ຮັບແລ່ນເອກະສານໂດຍອອກຊື່ຫ້ອງການ ເພື່ອເກັບຄ່າທໍານຽມອື່ນຕື່ມອີກ, ຂໍສະເໜີໃຫ້ທ່ານສົ່ງໜັງສືຟ້ອງຮ້ອງໂດຍລະບຸ​ແຈ້ງຊື່ ​ແລະ ນາມສະກຸນ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ​ແລ້ວ​ສົ່ງມາໃຫ້ ຫ້ອງການພວກຂ້າພະເຈົ້າທັນທີ.

​ເບີໂທຕັ້ງ​ໂຕະ: 38335501 Email: tecohn@netnam.vn

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ: ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 08:30-12:00; 13:30-17:00

ສຸກເສີນໂທພົວພັນ (ສາກົນ): +886-800-085-095

ສຸກເສີນໂທພົວພັນພາຍໃນ: (84)913219986

​ເບີ​ໂທຕັ້ງໂຕະ: (84-4)38335501

 

ໝາຍ​ເຫດ: ຫ້ອງການພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມໃດໆ ຕື່ມໝົດ ນອກຈາກຄ່າທໍານຽມທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ນັ້ນ. (ຄ່າຢັ້ງຢືນເອກະສານ​ແມ່ນ 15 USD; ຄ່າວິຊາຖາວອນ​ແມ່ນ 66 USD, …), ຖ້າຫາກມີ ນາຍໜ້າ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດໆ ຮັບແລ່ນເອກະສານໂດຍອອກຊື່ຫ້ອງການ ເພື່ອເກັບຄ່າທໍານຽມອື່ນຕື່ມອີກ, ຂໍສະເໜີໃຫ້ທ່ານສົ່ງໜັງສືຟ້ອງຮ້ອງໂດຍລະບຸ​ແຈ້ງຊື່ ​ແລະ ນາມສະກຸນ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ​ແລ້ວ​ສົ່ງມາໃຫ້ ຫ້ອງການພວກຂ້າພະເຈົ້າທັນທີ.

​ເບີໂທຕັ້ງ​ໂຕະ: 38335501 Email: tecohn@netnam.vn

ວັນເວລາໃຫ້ບໍລິການ: ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 08:30-12:00; 13:30-17:00

ສຸກເສີນໂທພົວພັນ (ສາກົນ): +886-800-085-095

ສຸກເສີນໂທພົວພັນພາຍໃນ: (84)913219986

​ເບີ​ໂທຕັ້ງໂຕະ: (84-4)38335501