ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္ ထိုင္ေပကိုယ္စားလွယ္႐ုံးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၊ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကိုေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ မဲစာရင္းရလဒ္ကို ေစာင့္ဆိုင္း ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကိုဗစ္ - ၁၉ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား မဲ႐ုံသို႔ သြားေရာက္မဲေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိျခင္းသည္မွာ ျမတ္နိုးဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးသည္   ျမန္မာနိုင္ငံ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ   အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္လွပါသည္။   ဆက္လက္၍ တ႐ုတ္သမၼတနိုင္ငံ (ထိုင္ဝမ္) အစိုးရသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ နည္းက်စြာ     အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို     ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လာေသာအစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊   နက္ရွိုင္းေသာဒီမိုကေရစီစနစ္၊     ႏွစ္နိုင္ငံစီးပြားေရး   ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟုထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။