รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นเวลา 1 ปี จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมาท่องเที่ยวมากขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นเวลา 1 ปี จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และพำนักครั้งละไม่เกิน 14 วัน จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา

ผู้ขอยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยธรรมดา (ไม่รวมถึงหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ) โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ตั๋วเครื่องบินเอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศต้นทางหรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต โดยมีการระบุวันที่และรอบบินเดินทางออกนอกสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ชัดเจน
3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
4. จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี และไม่มีประวัติอาชญากรรมจากการตรวจของหน่วยงาน
5. กรอกข้อความบัตรตรวจคนเข้าเมืองอย่างสมบูรณ์ เตรียมหลักฐานการจองโรงแรมหรือข้อมูลสถานที่พักอาศัยและผู้ติดต่อสำหรับช่วงพักนำในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (https://www.boca.gov.tw/lp-10-1.htmll)