ฝ่ายการศึกษา

1.ติดต่อเรา

ฝ่ายการศึกษา

โทร: 02-119-3555 #203

แฟกซ์: 02-119-3566

อีเมล์: thailand@mail.moe.gov.tw

2.ภารกิจ

2.1 ดูแลและประสานงานด้านการศึกษานานาชาติและด้านการกีฬาระหว่างไต้หวันกับไทยและเมียนมาร์

2.2 ดูแลเรื่องทุนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (Taiwan Scholarship : MOE)

2.3 ดูแลเรื่องทุนเรียนภาษาระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (Huayu Enrichment Scholarship : HES)

2.4 ดูแลและประสานงานเรื่องครูภาษาจีนและครูฝึกสอนภาษาจีนชาวไต้หวันที่มาสอนในไทย

2.5 ดูแลเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL Test) ในไทย

3.ลิงค์สำคัญที่เกี่ยวข้อง

3.1 ศูนย์การศึกษาไต้หวันในประเทศไทย:

http://www.tec.mju.ac.th/tw/

3.2 Study in Taiwan : http://www.studyintaiwan.org/