ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเรื่อง 「โครงการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) 」ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)