ประกาศตารางกำหนดการการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศตารางกำหนดการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา 2561 (ดั่งเอกสารแนบ) โดยมีสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) รวมจำนวน 9 แห่ง ที่ได้รับอนุมัติจัดทำหลักสูตรความร่วมมือนานาชาติเฉพาะทางเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสำหรับประเทศไทยและกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอบรมทางเทคนิคแก่เยาวชนระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมทางเทคนิคเฉพาะระดับกลางและระดับสูงแก่บุคลากรระยะสั้นอีก 1 หลักสูตร โดยสายงานที่อบรมนั้นครอบคลุมด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการข้อมูล เกษตรกรรมเขตร้อน เครื่องทำความเย็น วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโยลีระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็คทรอออฟติคอล ฯลฯ โดยทุกหลักสูตรจะมีจำนวนผู้เรียนประมาณ 25-40 คน

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รัฐบาลสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)จึงได้ส่งเสริมการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศซึ่งเหมาะสมกับประเทศในกลุ่มนโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่มีความต้องการในด้านอุตสาหกรรมและด้านธุรกิจเป็นกรณีพิเศษ โดยได้จัดทำหลักสูตรความร่วมมือนานาชาติเฉพาะทาง หลักสูตรอบรมทางเทคนิคแก่เยาวชนต่างชาติระยะสั้นและหลักสูตรอบรมทางเทคนิคเฉพาะระดับกลางและระดับสูงแก่บุคลากรระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ทั้งนี้แนวทางการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางนั้นจะมีการศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยในหลักสูตรความร่วมมือนานาชาติเฉพาะทางเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจะเพิ่มด้านการอบรมเทคนิคเฉพาะทางและเพิ่มการฝึกงานในบริษัทเข้าไปด้วย นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)และจะได้รับปริญญา ทั้งนี้ก็เพื่อการเตรียมความพร้อมอันดีสำหรับโอกาสด้านการงานในอนาคต

สำหรับ 3 รายการแรกนั้น คาดว่าจะดำเนินการเปิดเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 หรือภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเปิดรับจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจโปรดรีบสมัครกับสถาบันการศึกษาตามรายชื่อที่ปรากฏ

ตารางหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทางประจำปี 2561