รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2019

List of Recipient Candidates of 2019 Huayu Enrichment Scholarship(HES) for Thailand Students

รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2019

 

No.

ลำดับที่

Name

ชื่อ

Months of HES Scholarship received

จำนวนเดือนที่ได้รับทุน HES

1 Ms. Lertwilai Worraphanphanich

น.ส. เลิศวิไล วรพันธ์พานิช

3
2 Ms. Patcharin Chaiboonrueng

น.ส. พัชรินทร์ ไชยบุญเรือง

3
3 Mr. Weeraphol Tophijit

นาย วีรพล โตพิจิตร

3
4 Ms. Nuttikan Kitsupha

น.ส. ณุจฏิกาญจน์ กิจสุภา

3
5 Ms. Kanyanat Pootorn

น.ส. กัญญาณัฐ ภูธร

3
6 Ms. Patamaporn Pasang

น.ส. ปัทมาพร พาสังข์

3
7 Ms. Aitsaree Thirathawonsab

น.ส.อิสรีย์ ถิระถาวรทรัพย์

3
8 Mr. Tanapat Anujareearpa

นายธนภัทร อนุจารีอาภา

3
9 Ms. Saowanee Sae Low

น.ส.เสาวณีย์  แซ่ล่อ

3
10 Ms. Praeploy  Piromkasemsan

น.ส.แพรพลอย ภิรมย์เกษมสันต์

3
11 Ms. Kanyakorn  Muangyen

น.ส.กัลยกร เมืองเย็น

3
12 Ms. Parichaya Yunarin

น.ส.ปริชญา อยู่นรินทร์

3
13 Ms.Thitiworada Saengphak

น.ส.ฐิติวรดา  แสงภักดิ์

3
14 Mrs. Wanwadee  Sorhus

นาง วัลคุ์วดี  เซอร์ฮุส

3
15 Ms. Sudaporn Chatpiyanont

น.ส.สุดาพร ฉัตรปิยานนท์

3
16 Ms.Panrada  Bussararatn

น.ส.ปานรดา  บุษรารัตน์

3
17 Ms. Kochakorn Lapbanterng

น.ส.กชกร ลาภบรรเทิง

3
18 Ms. Mattanapa Khamjing

น.ส.มัทนาภา คำจริง

3
19 Ms.Duanghathai Prapapornpipat

น.ส.ดวงหทัย ประภาพรพิพัฒน์

3
20 Ms. Natsaranpron Akarimatanachat

น.ส. ณัฐสรัลพร อัคริมาธนาฉัตร

6
21 Ms.Benjaporn Patjaroenrungruang

น.ส.เบญจพร พัดเจริญรุ่งเรือง

3
22 Ms.Anchittha Wipusitworakul

น.ส. อัญชิษฐา วิภูษิตวรกุล

3
23 Ms.Nichaporn Bunyakaranun

น.ส. นิชาพร บุญญะการนันท์

3
24 Ms. Patarasaya Rerkrut

น.ส. ภัทรศยา ฤกษ์รัตน์

6
25 Ms. Thanwarat Kamutchart

น.ส. ธัญวรัตน์ กมุทชาติ

3
26 Ms. Natthaporn Podmonpiti

น.ส. ณัฐพร พจน์มนต์ปิติ

6
27 Ms. Naphasawan Uawijitkhun

น.ส. นภัสวรรณ เอื้อวิจิตรคุณ

3
28 Ms. Chanakarn Lertpanyawiwat

น.ส. ชนากานต์ เลิศปัญญาวิวัฒน์

6
29 Ms. Chanisara Yapanya

น.ส. ชนิสรา ยะปัญญา

3
30 Ms. Thararak Fongmanee

น.ส. ธารารักษ์ ฟองมณี

3
31 Mr. Jirapong Chalotonpised

นาย จิรพงศ์ ชโลธรพิเศษ

3
32 Ms. Benjaporn Luworravijit

น.ส. เบญจพร หรูวรวิจิตร

9
33 Ms. Siriporn Pingkham

น.ส. ศิริพร ปิงคำ

3
34 Ms. Thanchanok Euasatiean

น.ส. ธัญชนก เอื้อเสถียร

3

List_of_2019_Huayu_Enrichment_Scholarship