แผนกวัฒนธรรม

ไต้หวันอุดมไปด้วยความหลากหลายและความผสมผสานของวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างกลมกลืน ไต้หวันได้รักษาวัฒนธรรมจีนโบราณและผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมรวมกับความทันสมัยกับสังคมโลกที่เปิดกว้างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันก่อนตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2555 และจัดตั้งแผนกวัฒนธรรม ณ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ2560

 

เป้าหมายและนโยบาย

1.เป็นสื่อกลางการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมกับประชาคมนานาประเทศ

2.ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไต้หวัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเสริมสร้างพลังทางด้านวัฒนธรรม

3.ร่วมมือกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม

4.เป็นสื่อกลางการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน

 

รายละเอียดงาน

1.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งภาพยนต์ ศิลปะการแสดง ดนตรี การแปลวรรณกรรม การแสดงทัศนศิลป์ ศิลปะหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ และมรดกทางด้านวัฒนธรรมรวมเข้าด้วยกัน

2.แนะนำกลุ่มศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินให้กับคนไทย

3.นำเสนอศิลปวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ให้แก่สื่อมวลชนไทย

4.สนับสนุนและส่งเสริมผู้ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากไต้หวันให้เป็นที่รู้จักของคนไทย