แนะนำหน่วยงาน

ประเทศไทยได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) เมื่อ ค.ศ. 1975 แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างทั้งสองฝ่าย จึงเห็นชอบและตกลงให้ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันเป็นรูปธรรมต่อไป โดยผู้แทนรัฐบาลผู้ประจำสำนักงานในปัจจุบันคือ ดร.ถง เจิ้น หยวน