ฝ่ายกิจการจีนโพ้นทะเล

1. การติดต่อ
    Overseas Community Affairs Division
    Tel:66-2-119-3555
    FAX: 66-2-119-3566
    E-mail: Thailand@ocac.net

 

2.ภารกิจ

ร่วมมือกับชมรมชาวจีนจัดกิจกรรมหรือการประชุมประจำปี

คัดเลือกบุคลากรชมรมชาวจีนไปร่วมการสัมนาในไต้หวัน

ร่วมมือกับชมรมชาวจีนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและกิจกรรมภูมิภาค

อำนวยตำราประกอบการเรียนการสอนภาษาจีน

ร่วมมือการเอกชนในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนทางภาคเหนือ

จัดการฝึกอบรมครูและคัดสรรส่งไปหมุนเวียนการสอน

ส่งเสริมกิจกรรมวันครูของครูสอนภาษาจีน

ประสานงานคณะเยาวชนไปอบรมและดูงานที่ไต้หวัน

คัดสรรนักธุรกิจไต้หวันเข้าอบรมด้านเทคนิคที่ไต้หวัน

ส่งเสริมนักเรียนจีนโพ้นทะเลไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมที่ไต้หวัน