Bộ Công Thương thực hiện kế hoạch của Chính phủ khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 4039/QĐ-BCT ban hành kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó trong quý IV/2018, Cục Công nghiệp chủ trì việc ban hành danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư theo Điều 11 Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyên môn “Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử Chợ nông sản quốc gia” theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Cũng trong quý IV/2018, Cục Xuất nhập khẩu chủ trì việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 về kinh doanh xuất khẩu gao và Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 1/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP.

Trong năm 2018 và 2019, Vụ Thị trường trong nước chủ trì việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng nông, lâm thủy hải sản.

Cục Xúc tiến thương mại chủ trì nhiệm vụ đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phối hợp với các vụ thị trường ngoài nước và hệ thống thương vụ tại nước ngoài đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đưa hàng nông sản Việt Nam thâm nhập vào các hệ thông phân phối nước ngoài.