BẢNG LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

 

 

Lưu ý: Văn phòng chúng tôi không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài các lệ phí như đã niêm yết. Nếu có môi giới hoặc người làm hộ giấy tờ nào mượn danh nghĩa Văn phòng để thu thêm các lệ phí khác, đề nghị lập tức gửi đơn tố cáo ghi rõ họ tên cho Văn phòng chúng tôi.

Điện thoại: 3833 5501 Email:vnm@mofa.gov.tw